Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
02/11/2018 - 10:35 AM

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Xây dựng) - Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6022/UBND-NL2 ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc góp ý bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Sản phẩm đá tại doanh nghiệp Sơn Phú: xem thêm

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, về cơ sở lập, bổ sung điều chỉnh quy hoạch, theo quy định tại Điều 10 của Luật Khoáng sản thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của địa phương. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định của Luật nay về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ về nội hàm trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 39, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (điểm n khoản 2 Điều 27) của Luật Quy hoạch đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định.

Về nội dung quy hoạch: Tính toán lại cung - cầu về đá xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Hạn chế tối đa việc cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011. Rà soát các mỏ đá vôi đảm bảo tiêu chuẩn làm nguyên liệu xi măng và làm vôi để xem xét bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước.

Huyền Trang


Bình luận facebook
Bài viết liên quan